NájomcoviaObchod služby

Advokátska kancelária Mgr. Peter Švarc

Poskytujeme právne služby od roku 1996, od 1.1.2004 ako samostatný advokát zapísaný pod č. 3139 v Slovenskej advokátskej komore podľa zákona číslo 586/2003 Z.z. o advokácii.

V rámci právnych služieb vykonávame zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi, štátnymi orgánmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy a tretími osobami.

Právne poradenstvo poskytujeme pre fyzické a právnické osoby hlavne v oblastiach obchodného, občianskeho, pracovného, rodinného, konkurzného, exekučného, správneho a stavebného práva, práva nehnuteľností, práva duševného vlastníctva a ochrany osobnosti, ale pomôžeme Vám vymôcť napríklad aj náhradu pri omeškaní alebo zrušení letu.