NájomcoviaVoľný čas

Informačné centrum mladých Prievidza

ICM Prievidza vzniklo v roku 2000. Sme občianske združenie, ktoré špecifickými cieľmi zabezpečuje prístup mladých ľudí k odborným informáciám a poradenským službám.

Čerpajúc z dostupných zdrojov, zameriavame sa hlavne na ich efektívne vyhľadávanie, tvorbu a poskytovanie podľa potrieb a požiadaviek mladých ľudí.

Spolupracujeme so školami a organizáciami okresu Prievidza a TSK, ponúkame interaktívne besedy a workshopy systémom neformálneho vzdelávania. Sú zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov ako diskriminácia, látkové a nelátkové závislosti, obchodovanie s ľuďmi a pod.

Ponúkame aktuálne témy: kritické myslenie, participácia v občianskej spoločnosti, zdravý životný štýl, finančná gramotnosť a kariérne poradenstvo. ICM Prievidza je aj centrum prvého kontaktu pre závislosti.